Statuten

Huidige samenstelling van het bestuur:

  • Voorzitter: Mark D’haenens
  • Penningmeester: Henk Van Daele
  • Secretaris: Ludo Van den Nouweland
  • Thomas De Weerdt
  • Maarten Laga

Woonschepencollege vzw

Oprichtingsakte

De ondergetekenden:

Jan De Belder, Korhoenstraat 53 – 9000 Gent , geboren te Wilrijk op 21 januari 1965, Voorzitter
Iris Verheyen, Stapelpleiin 88 – 9000 Gent, geboren te Gent op 2 juli 1984, Ondervoorzitter
Evelyne Coussens, Voorhavenkaai 13 – 9000 Gent, geboren te Gent op 13 november 1980, Secretaris
Henk Van Daele, Gasmeterlaan 265 – 9000 Gent, geboren te Gent op 10 februari 1971, Penningmeester

verklaren bij deze akte de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk Woonschepencollege, opgericht op 24 mei 2014, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, die rechtspersoonlijkheid verleent aan de verenigingen zonder winstoogmerk en de instellingen van openbaar nut, als volgt op te stellen:

Artikel 1 Naam – Zetel – Duur

1.1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Woonschepencollege” en heeft “WSC” als afkorting. Zowel de volledige naam als de afkorting kunnen elk afzonderlijk als enige en volledige statutaire benaming van de vereniging worden gebruikt. Alle officiële stukken en akten uitgaande van de vereniging dragen deze benaming, alsook het adres van de zetel van de vereniging.

1.2. De zetel is gevestigd te Gent in de Gasmeterlaan 265 – 9000 Gent, in het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

1.3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden door de algemene vergadering, onder de voorwaarden van artikel 12 van deze statuten.

Artikel 2 Doel

De vereniging heeft tot doel het verdedigen van de belangen van langdurig stilliggende schepen en het bevorderen van het wonen op schepen. Zij mag alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen zoals het organiseren van hoorzittingen, debatten, culturele activiteiten, opleidingen, seminaries, zowel residentieel als niet-residentieel en dit in binnen- en buitenland.

Zij kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan uitsluitend wordt besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 3 Leden

3.1. De vereniging telt enkel effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld op de ledenlijst die op het adres van de vereniging wordt bewaard. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan deze effectieve leden. De wettelijke bepalingen (artikelen 7 tot 10) zijn op hen toepasselijk.

3.2. De vereniging omvat minstens vier leden, en het maximaal aantal leden is onbeperkt.

3.3. Kandidaat effectieve leden stellen zich schriftelijk kandidaat bij de raad van bestuur en verklaren zich akkoord met het doel van de vereniging. De maximumbijdrage voor lidmaatschap bedraagt 100,00 euro per jaar. De raad van bestuur beslist over de toetreding van de leden. De uitsluiting van een lid vereist de beslissing van de algemene vergadering, na advies van de raad van bestuur, mits vermelding op de agenda en genomen bij twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een aanwezigheidsquorum is niet vereist. Het lid wordt daarvan aangetekend op de hoogte gebracht door de raad van bestuur. De raad van bestuur is verplicht het desbetreffende lid voorafgaandelijk op te roepen voor verhoor en vervolgens een omstandig gemotiveerd advies aan de algemene vergadering te formuleren. Een lid dat ontslag neemt of vrijwillig uittreedt zal dit schriftelijk melden aan de raad van bestuur, die het ter kennis brengt aan de algemene vergadering. Ontslagen gaan in vanaf de volgende algemene vergadering.

Artikel 4 Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste van de aanwezige bestuurders. De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar, en dit binnen de 6 maand na afsluiting van het boekjaar. De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen op de vergadering. De wijze van oproeping gebeurt “bij gewone brief” of per e-mail. Deze oproepingsbrief met de agenda, plaats, datum en uur van de vergadering wordt aan ieder lid ten laatste 8 kalenderdagen voordien toegezonden. De werking van de algemene vergadering is geregeld volgens de artikelen 5 tot 8, 12, 20 e.v. van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Artikel 5 Bevoegdheden algemene vergadering

De algemene vergadering beschikt over alle wettelijke bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, zijn toegekend. Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

1° de wijziging van de statuten;

2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen;

4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;

5° de goedkeuring van begrotingen en rekeningen;

6° de ontbinding van de vereniging;

7° de toetreding en uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

9° het machtigen van de raad van bestuur om zijn bevoegdheden aan een derde over te dragen;

10° de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging

11° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 6

De algemene vergadering mag besluiten nemen buiten de agenda. De besluiten van de algemene vergadering worden aan de leden en aan belanghebbende derden ter kennis gebracht “bij gewone brief” of per e-mail en worden ingeschreven in een register dat ter inzage ligt aan de leden.

Artikel 7 Raad van bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door de raad van bestuur, samengesteld uit tenminste twee leden. De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor onbepaalde duur door de algemene vergadering en zijn te allen tijde afzetbaar. Kandidaatstelling, uitsluiting en ontslag dienen te gebeuren op dezelfde wijze als voor de leden van de algemene vergadering, zoals vermeld in art. 3.3 van deze statuten.

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is. De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat als college uit.

Artikel 8 Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen. Hij kan alle handelingen van beheer en beschikking stellen, voor zover zij niet door de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, bij uitsluiting aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan derhalve huishoudelijke reglementen uitvaardigen, personeelsleden van de vereniging benoemen en ontslaan alsmede hun taken en bezoldigingen bepalen en alle daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs of niet, van roerende of onroerende goederen en van het hypothekeren, zelfs met beding van dadelijke uitwinning, van het lenen en uitlenen, van alle handels- en bankverrichtingen en van het opheffen van hypotheken.

De raad van bestuur bereidt de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar voor, en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering binnen de 6 maanden na afsluitingsdatum. De jaarrekening dient te worden opgenomen in het dossier ter griffie van de rechtbank. Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting noch aansprakelijkheid aangegaan nopens verbintenissen van de vereniging.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Ten aanzien van derden is de vereniging slechts verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een of meer bestuurders of andere leden van de vereniging voor de handelingen van het dagelijks bestuur. Bestuurders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. Het dagelijks bestuur wordt door de raad van bestuur benoemd voor een periode van onbepaalde duur en verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling. Kandidaatstelling, uitsluiting en ontslag dienen te gebeuren op dezelfde wijze als voor de leden van de algemene vergadering, zoals vermeld in art. 3.3 van deze statuten. De voorwaarden waaraan kandidaten voor het dagelijks bestuur moeten voldoen kunnen omschreven worden in het huishoudelijk reglement.

De raad van bestuur kan bevoegdheden om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, overdragen aan een of meer gemachtigden. De gemachtigden worden door de raad van bestuur benoemd voor een periode van onbepaalde duur. Uitsluiting en ontslag, bepaling van de inhoud van de opdracht en van de omvang van hun bevoegdheden behoren tot de bevoegdheden van de raad van bestuur. De gemachtigden kunnen alle roerende en onroerende handelingen stellen, verkopen, aankopen, lenen, ontlenen; samengevat: de vereniging verbinden in alle omstandigheden en op de meest uitgebreide wijze voor zover verenigbaar met het doel.

Artikel 10

Het verenigingsjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Zoals vermeld in art. 13 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, onderwerpt de raad van bestuur jaarlijks, in de loop van het eerste kwartaal, de rekening van het afgelopen dienstjaar en de begroting voor het volgende dienstjaar aan de goedkeuring der algemene vergadering.

Artikel 11

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering. Daartoe moet die wijziging op de oproepingsbrief vermeld zijn en twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die een geldig besluit kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden; dit besluit moet echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met eenparigheid van stemmen worden besloten.

Artikel 12

Behoudens de gevallen van ontbinding van rechtswege, kan tot ontbinding slechts besloten worden door de algemene vergadering volgens de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Bij ontbinding van de vereniging zal het vermogen besteed worden aan een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige vereniging.

Artikel 13

De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, is van toepassing op al wat door deze statuten niet wordt geregeld. Wat de interne werking van de vereniging betreft, kan verwezen worden naar het huishoudelijk reglement.

Aldus opgemaakt en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de algemene vergadering, in 6 exemplaren, waarvan iedere bestuurder een exemplaar ontvangt. Een exemplaar is bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad en het laatste exemplaar is bestemd voor het register der besluiten van de algemene vergadering. Werden benoemd als bestuurders: Jan De Belder, voorzitter, Iris Verheyen, ondervoorzitter, Henk Van Daele, penningmeester en Evelyne Coussens, secretaris. Werd benoemd als dagelijks bestuurder: Jonathan De Ceuster.

Hierbij werden neergelegd: statuten, de akte betreffende de benoeming van bestuurders, de akte betreffende de benoeming het dagelijks bestuur.

Opgemaakt te Gent, op 24 mei 2014

Woonschepencollege, Vereniging zonder Winstoogmerk, met zetel te Gasmeterlaan 265 te 9000 Gent en opgericht op 24 mei 2014 heeft volgende personen als leden:

  1. Coussens Evelyne, Voorhavenkaai 13, 9000 Gent, geboren te Gent op 13/11/1980
  2. De Belder Jan, Korhoenstraat 53, 9000 Gent, geboren te Wilrijk op 21/01/1965
  3. De Ceuster Jonathan, Elyzeese Velden 83, 9000 Gent, geboren te Kortrijk op 24/08/1981
  4. Van Daele Henk, Gasmeterlaan 265, 9000 Gent, geboren te Gent op 10/02/1971
  5. Verheyen Iris, Stapelplein 88, 9000 Gent, geboren te Gent op 02/07/1984

Opgemaakt te Gent op 24 mei 2014

De Belder Jan, voorzitter                                                           Verheyen Iris, ondervoorzitter

Coussens Evelyne, secretaris                                       Van Daele Henk, penningmeester